VTV Đà Nẵng: Ích Giáp Vương - Rối loạn tuyến giáp 5.10