Hội thảo khoa học: Một số vấn đề trong bệnh lý tuyến giáp (26.12.14)